Maksustamise kergem vastupanutee

Maksustamise peamine ja õiguspärane eesmärk on riigi tegevuseks vajalike tulude kogumine, mistõttu on mõistetav, et mitmed riigid (eesrindlik on näiteks Itaalia) on maksustanud e-sigarettides kasutatavaid vedelikke. Analoogselt Itaaliale on Eesti rahandusministeerium asunud seisukohale, et maksustada tuleks ühtviisi nii nikotiiniga kui ilma nikotiinita e-sigareti vedelikke.

Käesoleval nädalal allkirjastas rahandusminister „Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse“, milles võetakse kasutusele modernne termin „uudsed tubakatooted“. Probleem algas sellest, et Eesti tubakatoodete turule on jõudnud innovatiivsed tooted, mis sisaldavad nikotiini või on ilma nikotiinita, mida kasutatakse sarnaselt tubakatoodetele. Uudsed tubakatooted on näiteks nikotiiniga või ilma aurukivid, mida kasutatakse sarnaselt vesipiibutubakale ja aurukividest rohkem tuntud e-sigaretid, mille seadmes on kasutatav nikotiiniga või ilma nikotiinita vedelik. Uudsed tubakatooted on hetkel Eestis aktsiisiga maksustamata, kuna ei vasta kehtivas aktsiisi regulatsioonis sätestatud tubakatoodete määratlusele. Väljatöötamiskavatsus on ministeeriumi algatus, kuna soovitakse Eestis uudseid tubakatooteid aktsiisiga maksustada.

Siinkohal tekib aga õiguslik küsimus, kas nikotiinita e-sigareti vedelik ja mistahes ilma nikotiinita toode saab olla tubakatoode, mida võrdselt aktsiisiga maksustada? Mis on ilma nikotiinita e-sigareti vedeliku või mistahes ilma nikotiinita toote maksustamise eesmärk? Aus vastus on lihtsam maksude kogumine. Kuna nikotiinita e-vedelike tarbimise osakaal on väike, siis riigi administreerimiskuludele mõeldes on odavam koguda aktsiisi kui kahtluse korral teha analüüs toote nikotiinisisalduse tuvastamiseks.

Lihtsustatult öeldes, kuna keeruline on eristada nikotiiniga ja nikotiinita toodet, siis rahandusministeeriumi ettepanek on maksustada kõik. Arvamuse avaldaja ei tarbi klassikalisi ega nii nimetatud uudseid tubakatooteid, mistõttu isikulikult ei riiva allakirjutanu põhiõigust vabale eneseteostusele ei nikotiiniga ega ilma nikotiinita toode maksustamine. Küsimus on õiguslik. Ehk millisel eesmärgil ja milliseid tooteid on korrektne riigi poolt maksustada. Lühidalt „administreerimiseks ettenähtud ressursi säästliku kasutamise eesmärgil“ ei peaks erinevaid tooteid maksustama. Nikotiiniga ja nikotiinita toodete vahele ei tohiks pelgalt administratiivsetel eesmärkidel võrdusmärki tõmmata.

Jah, võib diskuteerida ka selle üle, et meditsiiniliselt puudub sajaprotsendiline kindlus, kas nikotiinita e-sigareti tarbimine on inimese tervisele kahjutu või mitte. Hetkel puuduvad veel põhjalikud mõju uuringud. Kuid see asjaolu puudutab paljusid innovatiivseid tooteid. Ka arvuti monitori päevast-päeva kasutamine ei pruugi olla tervislik eelkõige silmadele, arvuti hiire kasutamine randmele ja pikas perspektiivis tagajärgi ei ole veel süvendatult uuritud. See aga ei tähenda, et automaatselt oleks arvuti taga töötamine riigi poolt aktsepteeritud tervistkahjustava tööna. Kokkuvõttes on äärmiselt küsitav, kas maksude lihtsam kogumine õigustab aktsiisiga maksustamist.

Marelle Leppik
Advokaadibüroo LMP advokaat
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant

Arvamusartikkel ilmus lühendatud kujul Äripäevas