Kvaliteetne õigusabi

Grete Lüüs osales Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud koolitusel

30.05.2014

Eile, 29. mail, osales Advokaadibüroo LMP jurist Grete Lüüs lektorina Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud koolitusel, mis käsitles naaberkinnisasja kasutamist ehitustegevuseks (näiteks tellingute paigaldamine ning ehitusmaterjali paigutamine) ning korteriühistute vastutuse ulatust vee- ja kanalisatsioonitorude korrashoiu tagamisel.
 
Lühidalt võib koolituse kokkuvõttena märkida, et naaberkinnisasja kasutamine on lubatud, kui see on hädavajalik ning kasutatavale kinnisasjale tagatakse võimalik kahju hüvitamine. Korteriühistu, kes tellib ehitus- või renoveerimistöid peaks juba sõlmitavas töövõtulepingus kokku leppima tähtajas, mille jooksul on ehitusettevõtja kohustatud likvideerima kõik ehitustööde käigus tekkinud puudused ning kahjulikud tagajärjed.
 
Mõnevõrra keerulisemaks osutus arutluse käigus korteriühistute vastutuse küsimus vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu küsimuses. Kui Tartu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja paragrahv 3 kolmandast lõikest tulenevalt vastutab alates liitumispunktist kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hoolduse ja seisukorra eest kinnistu omanik, siis praktikas tõstatab see mitmeid probleeme situatsioonidega, kus ühte vee- või kanalisatsioonitrassi kasutavad mitu ühistut.
 
Koolitus oli konstruktiivne ning huvitav, tuues ilmselt kaasa EKÜL’i liikmete ühised jõupingutused olukorra selgemaks reguleerimiseks.
 
Täname EKÜL’i hea koostöö eest! 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+