Dividendide maksustamine alates 1. jaanuarist 2019

1. jaanuaril 2018.aastal jõustus tulumaksuseaduse säte, mille kohaselt on regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäär 14%. Tulumaksumuudatuse eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid jaotama eelnevate perioodide kasumit ning hoidma kasumi jaotamist tulevastel perioodidel aktiivsena.

Muudatuse tulemusena on ettevõtjatel kasulikum jaotada kasumit läbi aastate võimalikult stabiilselt, kuna nii on tulumaksukohustus väiksem. Esimest korda saab dividende madalama maksumääraga maksustada 2019. aastal.

Kuidas maksustada dividendi maksmist juriidilisele isikule? Kas peab ka arvestama eelnevate perioodide kasumit, millise aasta kasumist dividend välja makstakse?

Ettevõtte tulumaksu eripära Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse või otsustatakse seda mitte välja maksta, on see maksuvaba. Seega ei ole oluline, millisel perioodil on kasum teenitud, vaid maksumäära leidmisel vaadatakse seda, millal on kasum välja makstud.

Tulumaksuseaduse § 50 lg 1 lause 1 sätestab, et residendist äriühing, sealhulgas täis-  ja usaldusühing, maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis, arvestades §-s 501 sätestatut. See tähendab, et tulumaksu maksab äriühing, kes teeb väljamakse dividendide või muude kasumieraldiste näol. Juriidilisel isikul, kellele on väljamakse tehtud, täiendavat tulumaksukohustust ei teki.

Tulumaksukohustust ei juhul, kui väljamakse aluseks olev dividend on saadud Euroopa Majanduspiirkonna riigi või Šveitsi residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult ja Eesti residendist äriühingule kuulus dividendi saamise ajal selles vähemalt 10-protsendiline osalus. Samuti ei tule dividendidelt tasuda tulumaksu, kui dividendi makstakse nendes riikides asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel. See tähendab, et kui äriühing A on saanud dividendi enda tütarettevõttelt B (kus tal on vähemalt 10 %-line osalus) ning saadud dividendilt on tulumaks makstud, siis dividendidena saadud summa ulatuses äriühing A poolt dividendi väljamaksmisel dividendi tulumaksuga ei maksustata.

Üldine maksumäär dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt on 20%. Küll aga sätestab seadus erandi, mille kohaselt on tulumaksumäär regulaarselt makstavatelt kasumijaotistelt 14%. Nimelt maksustatakse kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist väiksem või sellega võrdne, madalama, 14%-lise maksumääraga. Arvesse võetakse ainult Eestis maksustatav jaotatud kasum. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20%-lise maksumääraga.

Kolme aasta keskmise dividendi arvutamisel on esimeseks aastaks 2018. Sellest tulenevalt saab 2019. aastal madalama maksumääraga maksustada ühte kolmandikku 2018. aastal jaotatud kasumist. Seega kui ettevõte on 2018. aastal maksnud dividende näiteks 30 000 eurot, siis 2019. aastal taaskord näiteks 30 000 euro jaotamisel saab madalama, 14%-lise maksumääraga, maksustada 10 000 eurot ning ülejäänud 20 000 euro suhtes kohaldatakse 20%-list maksumäära.

Kokkuvõtlikult on 2019. aastal võimalik dividendide maksmisel 14%-lise maksumääraga maksustada dividende ulatuses, mis vastavad ühele kolmandikule 2018.aastal Eestis maksustatud dividendidele. Nimetatud summat ületavad kasumieraldised maksustatakse jätkuvalt 20% maksumääraga.

2020. aastal saab 14 %-lise määraga maksustada samuti ühte kolmandikku 2018. aastal ja 2019. aastal jaotatud kasumist. Täies ulatus saab 14-protsendilist maksumäära rakendada 2021. aastal, mil ettevõttel on õigus kasutada kogu kolme eelneva aasta keskmise väljamakse ulatuses 14%-list maksumäära. Seega kui viimasel kolmel aastal on makstud dividende ühel aastal 10 000 eurot, teisel aastal 20 000 eurot ning kolmandal aastal 15 000 eurot, siis kolme aasta keskmise ehk ((10 000 + 20 000 + 15 000)/3) 15 000 euro ulatuses maksustatakse dividendid 14%-lise maksumääraga. Kui ettevõte maksab neljandal aastal aga dividende 30 000 eurot, siis ülejäänud 15 000 euro suhtes kohaldatakse 20 %-list tulumaksumäära.

Kuidas maksustada dividendi maksmist eraisikule ?

Madalamat maksumäära on lubatud rakendada vaid juhul, kui kasum jaotatakse residendist või mitteresidendist juriidilistele isikutele. Dividendide väljamaksmisel residendist füüsilisele isikule nähakse ette dividendide väljamaksmisel tulumaksu kinnipidamine 7%-lise määraga. Mitteresidendist osanike puhul sõltub kinnipeetava tulumaksu määr maksulepingutest.

Füüsiliste isikute osas ei kohaldada 14%-list määra eelkõige põhjusel, et äriühingule antud soodusmäär ei kanduks edasi füüsilisele isikule ning ei moonutaks erinevate tululiikide maksustamise neutraalsust füüsilise isiku tasandil. Kinnipeetav tulumaksumäär on 7, mitte 6 % maksubaaside erinevuse tõttu – seega on dividendide summeeritud maksukohustus nii 20- kui ka 14%-lise maksumäära puhul sama.

Residendist ja mitteresidendist füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14% maksumääraga,  peab äriühing 7% tulumaksu kinni.

Füüsilise isiku puhul Eesti äriühingult saadud dividende või omakapitali väljamakseid, mis on äriühingu tasandil maksustatud, küll eraldi tulumaksuga ei maksustata, kuid eraisiku tuludeklaratsioonis tuleb need siiski saadud tulude koosseisus deklareerida, kuna füüsilise isiku maksuvaba tulu arvestusel võetakse arvesse kõik maksustatavad tulud, sh dividendid.  See tähendab, et juhul, kui isiku deklareeritud aastatulu ületab 14 400 eurot, võib see kaasa tuua täiendava tulumaksukohustuse.

Kui äriühingu dividendid maksustatakse tavapärase 20%-lise maksumääraga, siis lisakohustusi füüsilisele isikule sellest ei tulene.

Artikkel ilmus ka Äripäeva väljaandes raamatupidamisuudised.ee

LMP advokaat Birje Kalmus esindab ja nõustab kliente peamistes tsiviilõiguse valdkondades nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.