FIE tegevuse peatamine ja lõpetamine: FIE õigused ja kohustused

Äriseadustiku kohaselt on isikul ettevõtlusega tegelemiseks võimalik lisaks äriühingu loomisele hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (edaspidi FIE). Kui ühel hetkel peaks aga ilmnema vajadus FIE tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks, on oluline teada, milliseid toiminguid tuleb selleks teha ning mis saab FIE ettevõtluses kasutatavast varast.

FIE tegevuse peatamine

Kui isikul on soov oma ettevõtlustegevus FIE-na peatada, peab ta esitama äriregistri ettevõtja portaalis vastava avalduse ning ühtlasi märkima ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse. Sel ajavahemikul ei loeta isikut maksustamise aspektist FIE-ks ning peatatud ettevõtlustegevuse ajal ei ole FIE-l vaja maksta ka tulu- ega sotsiaalmaksu makseid. Kuni ettevõtlust nõuetekohaselt peatatud pole, peab FIE täitma kõiki maksuseadustes ettenähtud kohustusi, sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksete tasumise kohustust, sõltumata sellest, kas FIE reaalselt tegutseb või mitte.

Ettevõtluse peatamise ajal FIE-le laekunud ettevõtlustulu loetakse FIE ettevõtlustuluks, kuna tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse ettevõtlustulu olenemata selle laekumise ajast. Tehtud kulutusi ettevõtluse peatamise ajal ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

Kui FIE tegevus on peatatud pikemaks ajaks kui 12 kuud, loetakse FIE vara, mille soetamismaksumus on kantud ettevõtluse kuludesse, isiklikku tarbimisse võetuks ning ettevõtlustulule lisatakse vara turuhind.

Lisaks on FIE tegevuse peatamise puhul oluline teada, et kahe kuu möödumisel pärast ettevõtluse peatamise kandmisest äriregistrisse peatub ka isiku ravikindlustuskaitse. Kui pärast ettevõtluse peatamist isik ettevõtlust jätkab, on Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi pidaja ning Maksu- ja Tolliamet kohustatud esitama haigekassale ettevõtluse jätkamise andmed kümne kalendripäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata.

FIE tegevuse lõpetamine

Ettevõtluse täieliku lõpetamise korral peab FIE samuti äriregistri ettevõtja portaalis esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Oluline on seejuures tähele panna, et kui FIE on käibemaksukohustuslane, peab ta enne kustutamise avalduse esitamist taotlema enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist. Enne käibemaksuregistrist kustutamist tuleb FIE-l tasuda ka käibemaks võõrandamata varalt, mille sisendkäibemaks on soetamisel maha arvatud. Kui FIE lõpetab ettevõtluse faktiliselt, kuid ei esita äriregistrile vastavat avaldust, säilib FIE-l tulu- ja sotsiaalmaksu maksete tasumise kohustus.

FIE-na tegutsemise lõpetamisel toimub lõplik maksukohustuse arvestus tuludeklaratsioonis, mille vorm E tuleb lõppenud tegevusaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitada järgneva aasta 30. aprilliks. Deklaratsioon tuleb esitada ka juhul, kui FIE-l puudus reaalne ettevõtlustegevus, ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem.

Sarnaselt ettevõtluse peatamisele lõpeb FIE ravikindlustuskaitse kahe kuu möödumisel kustutamiskande tegemisest äriregistris.

Ettevõtluse lõppemine FIE surma korral

FIE surma korral loetakse tema ettevõtlustegevus lõppenuks, kui keegi FIE ettevõtlust ei jätka. FIE maksukohustused ja vara lähevad pärimisseaduse alusel üle pärijatele. Kui pärijad pärandusest loobuvad, siis pärandaja ettevõtlusega seotud varad ja kohustused nendele edasi ei kandu. Loobumisest teatamata jätmisel loetakse pärand pärijate poolt vastuvõetuks. Kui päranduse saaja otsustab ettevõtlustegevust jätkata, tuleb pärijal registreerida end uue ettevõtjana äriregistris.

Mis saab FIE lõpetamisel ettevõtluses kasutatud varast?

Kui FIE on otsustanud ettevõtlustegevuse lõpetada, võib ta ettevõtluses kasutatud vara võõrandada, isiklikku kasutusse võtta või üle anda. Vara hulka võivad seejuures kuuluda kõik FIE ettevõtlusega seotud asjad ning varaga seotud õigused ja kohustused (välja arvatud maksukohustused), sealhulgas erikontol olev raha. Kui FIE ettevõtluse kulude hulka on kantud vara, mis on hävinud, kadunud, riknenud või muul moel kasutuskõlbmatuks muutunud, tuleb vara maha kanda, et ettevõtluse lõpetamisel ei saaks lugeda sellist vara isiklikku tarbimisse võetuks ja et vara turuhinda ei peaks lisama ettevõtlustulule. Vara mahakandmise kohta peab FIE koostama akti või õiendi, millele tuleb lisada ka vara mahakandmise vajadust kinnitavad tõendid.

Vara mistahes viisil võõrandamise või üleandmise puhul on oluline tähele panna, et kõikide asjade, õiguste ja kohustuste üleandmine peab toimuma vastava seadusest tuleneva vorminõude kohaselt. Näiteks, kui võõrandatakse kinnisasi, tuleb omandiõiguse üleandmine vormistada notariaalselt. Lisaks kinnisasjadele tuleb ka teiste erinevates registrites registreeritud asjade ja õiguste (nt sõidukid, kaubamärgid jmt) omandiõiguse üleminek vastavates registrites registreerida.

Vara võõrandamine

FIE ettevõtluses kasutatud vara on võimalik võõrandada raha eest või tasuta. Kui vara müüakse ning kui müüdava vara soetamismaksumus on ettevõtlustulust juba maha arvatud, loetakse vara müügihind (või vara vahetuse teel saadud muu vara turuhind) ettevõtlustuluks ning see maksustatakse. Kui vara soetusmaksumus kanti kuludesse osaliselt, siis tuleb FIE tuludes näidata vara võõrandamisest saadud tulu ehk müügitulu sama proportsiooniga kui kuludesse kantud soetusmaksumus.

Vara isiklikku kasutusse võtmine

Kui FIE soovib isiklikku kasutusse võtta varem ettevõtluses kasutatud vara, mille soetamismaksumuse on ta kas osaliselt või täielikult ettevõtluse kuluna kajastanud, võrdsustatakse see vara võõrandamisega ja ettevõtluse tuluna deklareeritakse selle vara turuhind. Turuhind lisatakse ettevõtlustulule sellel maksustamisperioodil, millal vara isiklikku tarbimisse võeti ehk millal vara kasutamine ettevõtluse tarbeks lõpetati. Lisaks tuleb selleks, et FIE ettevõtluses kasutatud vara isiklikku tarbimisse võtta, tasuda ka kõik ettenähtud maksud ning kohustused (sealhulgas tulu-, sotsiaal- ja käibemaks). Näiteks, kui FIE on registreeritud käibemaksukohustuslasena, tuleb enne käibemaksuregistrist kustutamist tasuda käibemaks võõrandamata varalt, mille sisendkäibemaks on soetamisel maha arvatud.

Vara üleandmine

Kui FIE ettevõtlusega jätkab mõni äriühing või teine FIE, tuleb FIE ettevõtlusega seotud vara äriühingule/teisele FIE-le üle anda. Selleks, et FIE saaks oma ettevõtluses kasutatud vara maksuvabalt üle anda, peab omandaja enne oma tegevuse äriregistris registreerima kas FIE-na või äriühinguna. Äriühingule on lubatud vara üle anda nii mitterahalise sissemaksena kui ka vara üleandmise lepinguga. Kuna üleandmisel muutub FIE varade koosseis, tuleb selle kohta vormistada leping ning koostada üle antud varade nimekiri. Seadus ei sätesta, millistel tingimustel, kuidas ja millises vormis leping ja nimekiri peavad olema koostatud, kuid soovitatav on nõutud dokumendid koostada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja maksustamist puudutavate asjaolude tuvastamist võimaldavalt. Kui FIE on vara üleandmisel saanud tasu, siis loetakse, et vara on müüdud ning see tuleb deklareerida.

Artikkel on avaldatud www.rup.ee 

Tanel vastutab selle eest, et LMP advokaadibüroo toimiks sujuvalt ja edukalt. Ta naudib suhtlemist ning tuleb hommikul hea tujuga tööle, sest teab, et saab suhelda inimestega ning neid kuulates ammutada erinevaid ideid. Tanelile meeldib jälgida meeskonna toimimist sümbioosina, mil saab kogu tiimi üle uhkust tunda.

Kolme lapse isana on Tanel ka tööl juht, kes näeb ettevõtet pigem ühtse perena. Ta väärtustab toetavat sisekliimat ja teab, et usaldav, toimiv ja arenev meeskond on tugeva ettevõtte alustala. Mõistliku ja vastutuleliku inimesena pöörab ta tähelepanu rõõmu tundmisele ka kõige lihtsamate asjade üle. Väljaspool tööd naudib Tanel adrenaliini, tema hobide hulka kuuluvad lumelaua ja mootorrattaga sõitmised ning võimalusel benji- ja deltaplaani või langevarjuga kaljult alla hüpped.