Avalik teenistus

Nõustame avalikku teenistust puudutavates küsimustes, eelkõige avalike teenistujatega lepingute sõlmimisel ning lepingute muutmisel ja lõpetamisel.

Samuti nõustame ning esindame seoses distsiplinaarkaristuste kohaldamisega.

●     Planeeringute menetlemine või vaidlustamine;

●     Ehitusloa ja kasutusloa taotlemine – Ehitusloa puhul on tegemist loaga, mille kohalik omavalitsus annab ehituse alustamiseks kinnisasjade omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele;

●     Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kooskõlastuste saamine;

●     Planeeringutega seotud kohtuvaidlused;

●     Ehitustööde riigihanked;

●     Projekteerimis- ja ehituslepingud