Valdkonnad

Advokaadibüroo LMP sissejuhatav tekst, et ei läheks järjest H1 ja H2 pealkirjad. Ühtlasi nii näeb ilusam välja ja on mugavam lugeda sisumaterjale. Meilt on lihtne abi saada nii eraisikutel, äriühingutel kui ka avalikul sektoril ja organisatsioonidel. Pakume õigusabi kõigis peamistes õiguse valdkondades. Advokaadibüroole LMP on väljastatud Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus.

H2. Dokumentide analüüsimine ja koostamine

Üldjuhul pakume klientidele õigusabi tunnitasu alusel, kuid konkreetsete (eelnevalt kokkulepitud mahus) dokumentide analüüsimine ja koostamine on võimalik ka eelnevalt fikseeritud tasu eest.

Fikseeritud tasu eest on meilt võimalik tellida lepingute, põhikirjade jm dokumentide koostamist, samuti dokumentide analüüsimist. Näiteks:

  • Kontrollime lepingu kooskõla õigusaktidega.
  • Hindame lepingu sõlmimisega kaasnevaid õiguslikke riske ja teeme ettepanekuid lepingu täiendamiseks.

Fikseeritud tasu eest pole võimalik tellida kohtud esindamist, küll aga konkreetsete

H3. Avalik teenistus

Nõustame avalikku teenistust puudutavates küsimustes, eelkõige avalike teenistujatega lepingute sõlmimisel ning lepingute muutmisel ja lõpetamisel. Samuti nõustame ning esindame seoses distsiplinaarkaristuste kohaldamisega.

Vaata lähemalt

H3. Domeenivaidlused

Esindame kliente domeenivaidluste komisjonis domeeninimede kaaperdamise vaidlustes ehk olukorras, kus domeeninime on registreerinud isik, kes ei olnud selleks heauskselt õigustatud.

Vaata lähemalt

H2. Meie eksperdid

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret PalloJuhtivpartner
Vandeadvokaat
Pankrotihaldur

piret.pallo@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele tsiviil- ja haldusasjades

Piret on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele tsiviil- ja haldusasjades. Piret on esindanud paljusid võlausaldajatest kui ka võlgnikest kliente ning osalenud aktiivselt seonduvates kohtumenetlustes, muu hulgas tööõigusealastes ja võlaõiguslikes vaidlustes. Piret on koostanud lugematul hulgal erinevaid menetlusdokumente, õiguslikke arvamusi, lepinguid ja muid dokumente. Lisaks eeltoodule on Piret nõustanud ja esindanud kliente nende isikliku elu õiguslike probleemide lahendamisel (abieluvaralepingud, ühisvara jagamine, laste ülalpidamine ja hooldusõigus), seega hõlmab tema kogemuste pagas suures osas ka perekonnaõigusealast nõustamist.

Vandeadvokaadina on Piret esindanud kliente mitmetes mahukates kohtuasjades, mh ka meediavaidlustes.

Tanel Melk on Advokaadibüroo LMP tegevjuht.

Varem on ta olnud ka Tanel Melk & Partners Law Firm juhtivpartner.

Tanel on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

LMP advokaat Arvo Kivar on õigusvaldkonnas praktiseerinud alates 2001. aastast. Rahvusvaheliste panga ja ehitusfirma juristina on Arvo nõustanud keerulisi finantstehinguid ning ehituse-, tarne- ja kinnisvaratehinguid.

Samuti on ta nõustanud ettevõtete ühinemisi ja omandamisi (M&A). Arvol on edukas, pikaaegne ja põhjalik kogemus klientide esindamisel kohtus ja ka kohtuvälistes läbirääkimistes.

Pikaaegsed ja põhjalikud kogemused ehituse ja kinnisvaraarendusega seonduvast teevad temast väga väärtusku nõustaja, kes on pühendunud kliendi huvidele.

LMP advokaat Birje Kalmus esindab ja nõustab kliente peamistes tsiviilõiguse valdkondades nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

grete.kirsimaa@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Advokaat Grete Kirsimaa on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Juba peale esimese kursuse lõpetamist alustas ta tööd juristi assistendina õigusbüroos.

Ta on spetsialiseerunud perekonnaõiguslike ning tööõiguslike vaidluste lahendamisele nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Samuti omab ta pikaajalisi kogemusi lepinguõiguse valdkonnas, sh lepingute koostamisel, sõlmimisel ning vaidluste lahendamisel.

Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Tema tööd vandeadvokaadina lihtsustavad kogemused ja teadmised kriminaalasjade kohtueelsest menetlemisest politseis ja prokuratuuris.

Anu on nii prokurörina kui ka vandeadvokaadina osalenud edukalt nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus toimuvates menetlustes.

Advokaat Gerda-Johanna Pello huvitub eelkõige meditsiiniõigusest ja karistusõigusest ning loeb nende kohta ka vabal ajal.

Gerda-Johanna on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis

LMP jurist Kristina abistab advokaate õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige andmekaitse, IT-õiguse äriõiguse, lepinguõiguse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.

Varasemalt on Kristina nõustanud erinevaid iduettevõtteid ja start-up’e ettevõtete turule sisenemise küsimustes ning uuendanud ettevõtete dokumentatsiooni andmekaitse ja äriõiguse valdkondades, koostanud isikuandmete töötlemise auditeid ning riskianalüüse ja koolitanud andmekaitsega seotud küsimustes

LMP jurist Liina Luht abistab advokaate õiguslike probleemide lahendamisel tsiviilõiguse mitmetes valdkondades

Eelkõige võla-, asja-, perekonna-, töö- ja lepinguõiguse valdkondades. Tulevikus soovib Liina end arendada ning kogemusi omandada ka pankroti- ning ehitusõiguse valdkonnas ja korteriühistutega seonduvates vaidlustes.

Varasemalt on Liina oskusteavet omandanud Riigikohtus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonnas.

Jaanikat huvitavad eelkõige lepinguõiguse, kindlustusõiguse, asjaõiguse, tööõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja lepinguvälised võlasuheted.

Keithi peamised tegevusvaldkonnad on kinnisvarainvesteeringud ja kindlustusõigus Suurbritannias.

Keith töötab Advokaadibüroos LMP nõunikuna.