hero-img-1920x400-c-min

Ettevõtte üleminekul tasub riske vähendada

Ettevõtte üleminek kuulub ilmselt seadustes vähem defineeritud õigusterminite hulka, mille õiguslik tähtsus on samas väga suur. Töösuhetes on see töötajate vahendiks uude ettevõttesse tööle saada, võlausaldajatel vahendiks hakata võlga uue omaniku käest küsima ning maksuhaldurile viisiks, kuidas uue ja „tervema“ ettevõtja käest makse nõutada.

Tervitamist väärib advokaat Rait Kaarma poolt hiljuti Äripäevas välja käidud ettepanek töötada välja täpsemad kriteeriumid ettevõtte üleminekuga kaasnevate riskide minimeerimiseks ja õiguskindluse tagamiseks. Seniks tuleb aga hakkama saada olemasoleva pinnalt. Siinkohal mõned sammud riskide vähendamiseks.

Küsi MTAlt siduvat eelotsust. Praegu on ainuke kindel võimalus riske vähendada küsida maksuhaldurilt siduvat eelotsust. Selle taotluses tuleb presenteerida maksu- ja tolliametile kogu müügiprotsessi, mis tähendab, et taotleja peab ise eelnevalt õigesti kogu protsessi kujundama, et maksuriske teadvalt suunata.

Loobu lepingute üleandmisest. Kui vara võõrandamisel on kahtlus selles, kas anda üle ka varaga seotud lepingud või mitte, siis tuleks seda võimalusel mitte teha. Näiteks kui üleantava kinnisasjaga lähevad üle ka sellega seotud rendilepingud, siis viitab see paljuski senise tegevuse jätkumisele ja identiteedi säilimisele. Ettevõtte varjatud üleandmine võib teha üleandjast teadlikult maksupettusi planeeriva isiku.

Tea kõiki kohustusi. Kui vara soetaja soovib vältida üleantava ettevõttega koos erinevate kohustuste kaasasaamise riski, tuleb üheselt selgeks teha kõik maksu- ja võlakohustused üleandja suhtes. Näiteks tasub nõuda ettevõtte auditeeritud aruandeid ja bilanssi.

Müügitehingul võiks ette näha ka laiendatud taganemise alused, mis võimaldaks ebameeldivate üllatuste vältimiseks lepingust taganeda. Iseasi, kas müügihinda õnnestub enam müüjalt tagasi saada. Selleks võiks näiteks tagasiantava vara selle kohustuse täitmiseks tagada pandiga tehingu objektiks olnud varale. Pantida võib ju ka tingimuslikku ja tulevikus tekkivat nõuet.

Avaldatud Äripäevas.