hero-img-1920x400-c-min

Asjaõigus

Asjaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega (vallasasjad ja kinnisasjad) seotud õigussuhteid. Advokaadibüroo LMP pakub õigusabi kõigis asjaõigusega seotud valdkondades. Peamiselt tegeleb asjaõigus enamasti kinnisvara küsimustega.

Pakume oma klientidele asjaõiguse täisteenust ehk abistame kõikides tehingu etappides – analüüsime ostetavat kinnisvara ja sellega kaasneda võivaid probleeme (juriidiline audit), peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms.

Anname nõu ka järgmistes asjaõigusega seotud küsimustes:

1. Kinnisasjade omandamine ja võõrandamine

2. Kaasomand – ostueesõigus, kaasomandi lõpetamine ja kaasomanike vaheliste vaidluste lahendamine

Kui kaasomanikud ei suuda ise kaasomandiga seotud küsimustes kokku leppida, saab pöörduda kohtu poole, kes lahendab poolte vaidluse. Sellises olukorras võib kaaluda ka kaasomandi lõpetamise võimalusi – näiteks kogu kinnisasja omandamist või enda osa võõrandamist. Kaasomandiga seotud vaidlused on sageli emotsionaalsed ning sellisel juhul on kasulik kasutada teise kaasomanikuga suhtlemiseks advokaadi abi, kes suudab tekkinud konflikti objektiivselt hinnata.

Kaasomanikevahelised kaasomandi valdamist, kasutamist ja kaasomandi lõpetamist puudutavad kokkulepped kehtivad ka kaasomanike õigusjärglaste suhtes. Meie advokaat saab nõustada kokkuleppe koostamisel ning abistada notariaalsete toimingutega.

Kaasomandi ja ostueesõiguse kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.

3. Korteriomanike vahelised küsimused

4. Naabrusõigused

Meie advokaadid saavad abistada ja vajadusel esindada naabritevaheliste vaidluste korral, nt kui naabri tegevus põhjustab kahjulikke mõjutusi (gaasi, suitsu, tahma, müra levik naabri kinnisasjalt, kui see kahjustab oluliselt oma kinnisasja kasutamist) või naaber on rajanud keelatud rajatise (kui naaber ehitab abihoone, mis ei ole seadustega kooskõlas või ulatub üle kinnisasjapiiri Teie kinnisasjale).

5. Hüpoteegid ja pandid

6. Servituudid ja reaalkoormatised

Kinnisasja omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel enamasti just servituudi seadmisega. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Kogu vaidluse vältel saab meie advokaat nõustada ja abistada parima lahenduse leidmiseks.

7. Hoonestusõigus

Kinnisasja võib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks hoonestusõigus on seatud, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. 

8. Kinnistusraamatu kanded, nende muutmine

Kinnistusraamatusse kantakse asjaõigused ja märked. Kinnistusraamatu kanne tehakse, sealhulgas muudetakse või kustutakse, kinnistamisavalduse alusel. Kinnistamisavaldus on ühepoolne avaldus, milles on väljendatud soov teha kanne kinnistusraamatusse. Kinnistamisavaldus võib sisalduda ka asjaõiguslepingus.

Asjaõiguse valdkonda puudutavatele konkreetsetele küsimustele leiad vastused meie nõuannete rubriigist.

Kui Te ei leidnud esitatud nimekirjast oma probleemi/küsimuse valdkonda, siis helistage meile telefonil +372 7 300 400 või kirjuta info@lmp.ee ning leiame koos Teie murele lahenduse.