Andmekaitsetingimused (Privaatsuspoliitika)

1. Üldtingimused

1.1 Käesolev dokument (edaspidi „Andmekaitsetingimused“) selgitab kuidas Advokaadibüroo LMP OÜ asukohaga Soola 8, 51013 Tartu, registrinumbriga 12045166 (edaspidi „LMP“) kasutab isikuandmeid ja tagab nende seadusliku töötlemise, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

1.2 LMP vastutab enda kohustuste täitmise eest ja isikuandmete turvalisuse ja õiglase töötlemise tagamise eest enda töötajate poolt ja enda süsteemides.

1.3 LMP töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides Andmekaitse Inspektsiooni juhendites ning käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.

1.4 LMP lähtub isikuandmete töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

1.4.1 Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

1.4.2 Eesmärgi piirangu põhimõte – LMP töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kirjeldatud Andmekaitsetingimuste punktis 3 (Milleks LMP isikuandmeid kasutab?).

1.4.3 Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – LMP töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

1.4.4 Õigsuse põhimõte – LMP võtab tarvitusele asjakohased meetmed, et kindlustada töödeldavate andmete õigsus, ebaõiged ja üleliigsed andmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel.

1.4.5 Säilitamise piirangu põhimõte – LMP säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete eesmärgipäraseks töötlemiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

1.4.6 Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – LMP on võtnud kasutusele füüsilised, organisatsioonilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.

1.5 LMP-l on õigus käesolevaid Andmekaitsetingimusi igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest veebilehel www.lmp.ee/andmekaitsetingimused.

2. Mõisted

2.1 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

2.2 Isikuandmete eriliigid – isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

2.3 Teenus – LMP poolt kliendile pakutav õigusteenus.

2.4 Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid LMP töötleb. Andmekaitsetingimuste mõistes on Andmesubjektideks eelkõige LMP füüsilisest isikust kliendid ja klientide füüsilisest isikust vastaspooled, LMP veebilehe külastajad, LMP tehingupartnerid ning LMP töötajad.

2.5 Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine kustutamine või hävitamine.

2.6 Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

2.7 Vastutav töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes üksi, või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. LMP on vastutav töötleja, eelkõige juhul, kui ta töötleb isikuandmeid kliendile õigusteenuse osutamiseks.

2.8 Volitatud töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. LMP võib teatud juhtudel käituda ka volitatud töötlejana, seda juhul, kui isikuandmete töötlemine toimub mõne teise vastutava töötleja juhiste alusel.

2.9 Vastuvõtjad – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Isikuandmete vastuvõtjateks Andmekaitsetingimuste tähenduses on eelkõige Volitatud töötlejad ning avalikud asutused, kellele isikuandmete edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

3. Millised isikuandmeid LMP töötleb?

3.1 LMP töötleb Teenus osutamisel ainult neid isikuandmeid ja ainult sellisel ulatuses, mis on vajalikud Teenus osutamiseks.

3.2 LMP töötleb järgnevaid isikuandmete tüüpe:

3.2.1 Teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja teenuse eest tasumiseks vajalikud isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, e-post, isikukood);

3.2.2 Teenuse osutamiseks vajalikud isikuandmed (nt vastaspoole kontaktandmed);

3.2.3 Seadusest tulenevate kohustuste täimiseks vajalikud isikuandmeid (nt Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud isikuandmed);

3.2.4 Isikuandmed, mis on vajalikud LMP turunduslikel eesmärkidel (eelkõige veebibrauseri poolt kogutavad küpsised).

3.3 Olenevalt konkreetsest kaasusest võivad LMP poolt kogutavad isikuandmed olla erinevad.

4. Miks LMP isikuandmeid töötleb (isikuandmete töötlemise eesmärk)?

4.1 LMP töötleb Andmesubjektide Isikuandmeid

4.1.1 Teenuse osutamiseks ning Teenuse kvaliteedi parandamiseks ning

4.1.2 Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

4.1.3 Teenuste reklaamimise eesmärgil

4.2 LMP kogub Andmesubjektilt ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud punktis 4.1.-4.1.3 sätestatud eesmärkide täitmiseks.

4.3 Juhul, kui Andmesubjekt soovib kasutada LMP poolt pakutavaid Teenuseid peab ta esitama LMP-le kõik nõutud Isikuandmed. Andmete esitamata jätmisel ei saa LMP Andmesubjektile teenust osutada.

5. Kust saab LMP isikuandmeid?

5.1 LMP saab Isikuandmeid Andmesubjekti käest ütluste andmisega otse, telefoni või e-posti vahendusel andmete edastamisel ning Andmesubjekti poolt esitatud dokumentidelt.

5.2 Veebilehe külastajate isikuandmeid saab LMP Andmesubjekti poolt kasutatavalt veebibrauserilt;

5.3 Andmesubjekti enda poolt andmete sisestamisel LMP kontaktivormi, mis asub veebilehel https://lmp.ee/kontakt/lmp-kontakt/

5.4 Avalikest allikatest ja andmebaasidest;

5.5 Riigi infosüsteemidest, millele LMP-l on ligipääs tulenevalt tema poolt osutatava Teenuse eripärast;

5.6 Isikut tõendavalt dokumendilt.

6. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

6.1 LMP töötleb Andmesubjektide Isikuandmeid:

6.1.1 Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks või Andmesubjekti taotlusel (Teenuse osutamisel LMP poolt kliendile).

6.1.2 Teenuse osutamisel kliendile töötleb LMP vajadusel ka muude, kui klientide isikuandmeid. Selline isikuandmete töötlemise alus tuleneb Advokatuuriseaduse §-st 41.

6.1.3 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;

6.1.4 LMP õigustatud huvi korral (eelkõige otseturunduseks ja statistika tegemiseks).

7. Kellele LMP Isikuandmeid edastab/avalikustab?

7.1 LMP edastab või avalikustab Andmesubjektide Isikuandmeid Vastuvõtjatele ainult juhul, kui:

7.1.1 see on vajalik kliendile Teenuse osutamiseks,

7.1.2 see tuleneb kolmandate isikute poolt LMP-le teenuse osutamisest (nt raamatupidamine, veebilehe haldamine, IT- süsteemi haldus jne).

7.1.3 edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

7.2 LMP ei edasta Andmesubjektide Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele.

8. Kui kaua LMP Isikuandmeid säilitab?

8.1 LMP säilitab Isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärgi (vt ka Andmekaitsetingimuste p 4) või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Juhul, kui Isikuandmete säilitamise seadusest tulenev tähtaeg on täidetud ning Isikuandmeid ei ole enam Isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vaja tagastab LMP kliendile kõik kliendi poolt esitatud dokumentide originaalid ning kustutab Isikuandmed viisil, mis ei võimalda nende hilisemat taastamist. Juhul, kui klient ei võta vastu LMP poolt tagastatavate dokumentide originaale arhiveerib LMP dokumentide originaalid.

8.2 Isikuandmeid, mis sisalduvad raamatupidamise algdokumentides, registrites, lepingutes, raamatupidamise aruannetes ja muudes äridokumentides säilitatakse seitse (7) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil dokument raamatupidamises kajastati.

8.3 Töölepinguid ja nendes sisalduvaid Isikuandmeid säilitab LMP kümme (10) aastat töösuhte lõppemisest. Mitte valituks osutunud kandidaatide CV-d säilitatakse üks (1) aasta alates eitava otsuse tegemisest.

8.4 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks töödeldavaid andmeid säilitatakse viis (5) aastat pärast tehingu tegemist, seadusest tuleneva kohustuse täitmist või ärisuhte lõppemist.

9. Andmesubjektil on õigus:

9.1 Tutvuda enda kohta käivate Isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate Isikuandmete kohta;

9.2 Nõuda teavet selle kohta, milliseid liike Isikuandmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;

9.3 Taotleda enda kohta käivate Isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;

9.4 Taotleda enda Isikuandmete kustutamist, kui Isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik;

9.5 Taotleda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise piiramist, kui Andmesubjekt on esitanud Isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või Andmesubjekt on vaidlustanud töödeldavate Isikuandmete õigsuse;

9.6 Esitada vastuväite Isikuandmete töötlemisele avalikes või LMP huvides (sh otseturunduse eesmärgil).

9.7 Juhul, kui Isikuandmete töötlemine põhineb Andmesubjekti nõusolekul või Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks ning Isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult on Andmesubjektil õigus saada teda puudutavaid Isikuandmeid, mida ta on LMP-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele Vastutavale töötlejale.

9.8 Juhul, kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks on Andmesubjektil õigus kõnesolev nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel juba toimunud töötlemist ebaseaduslikuks.

9.9 Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn), kui Andmesubjekt leiab, et tema Isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.

10. Andmesubjekti teabenõude täitmise tingimused

10.1 LMP täidab Andmesubjekti teabenõude või võtab kasutusele Andmesubjekti taotletava meetme viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul teabenõude saamisest. Kui LMP leiab, et teabenõue ei ole õiguspärane teavitab LMP sellest Andmesubjekti viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui Andmesubjekti teabenõude täitmine on keeruline võib eelnimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuuekümneks (60) kalendripäevaks.

10.2 LMP täidab Andmesubjekti õigustatud teabenõude tasuta. Juhul, kui Andmesubjekti nõuded on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib LMP küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud teabe andmisest või meetme võtmisest.

10.3 LMP täidab Andmesubjekti teabenõude:

10.3.1 LMP kontoris kohapeal väljastades Andmesubjektile tema Isikuandmeid sisaldava dokumendi koopia või väljatrükk.

10.3.2 Saates Isikuandmed elektrooniliselt Andmesubjekti e-posti aadressile. LMP edastab Isikuandmeid elektrooniliselt ainult Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja taotlusel. Juhul, kui edastatavad Isikuandmed sisaldavad eriliiki Isikuandmeid edastatakse Isikuandmed e-posti teel ainult krüpteeritud kujul.

10.4 LMP-l on õigus nõuda teabenõude või taotluse esitanud isikult isikusamasuse tõendamist.

10.5 Kui teabenõude on esitanud Andmesubjekti seaduslik esindaja on LMP-l õigus nõuda esindusõiguse tõendamist.