Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus. Tegeleme järgmiste perekonnaõigusega seotud teemadega.

  • abieluvaralepingute sõlmimisel;
  • abielu ja kooselu lõpetamisel ning ühisvara jagamisel (sh piiriülestes abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);
  • laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;
  • elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurenamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);
  • elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel.

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LMP advokaadid omavad suurt kogemist klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasadest on Eesti kodanik ja teine abikaasa on välisriigi (näiteks Iirimaa) resident.

Rahvusvaheline lapserööv

Meie perekonnaõiguse advokaadid omavad rohkelt kogemusi olukordades, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

LMP advokaadid aitavad esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.

Abieluvaralepingute sõlmimine

Abieluvaraleping on abikaasadevaheline kokkulepe, milles mõlemad võivad: valitud varasuhte asendada teise seaduses sätestatud varasuhtega, valitud varasuhte lõpetada, anda ühisvara valitsemise õigus ühele abikaasale, tunnistada ühisvaraks või lahusvaraks üksikuid esemeid või teatavasse liiki kuuluvaid esemeid. LMP advokaadid omavad suurt kogemust abieluvaralepingute sõlmimisel. Loe lähemalt abieluvaralepingu sõlmimise vajalikkuse kohta!

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on üks isiklikumaid õiguse valdkondi. Seetõttu on oluline, et perekonnaõiguslikud vaidlused ja küsimused laheneksid võimalikult kiirelt ja delikaatselt. Meie perekonnaõiguse advokaatide missiooniks on pakkuda klientidele parimat õigusabi, mida iseloomustab eelkõige kliendikeskne teenindamine.

Nõuanded perekonnaõiguses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded perekonnaõiguses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.

Meie perekonnaõiguse advokaadid

LMP perekonnaõiguse advokaadid pakuvad parimat perekonnaõiguslikku abi nii kohtuväliselt kui kohtus. Advokaadibüroo LMP advokaat Grete Kirsimaa ning vandeadvokaadid Piret Pallo ja Anu Vilt omavad pikaajalisi kogemusi perekonnaõiguses.

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

grete.kirsimaa@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Advokaat Grete Kirsimaa on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Juba peale esimese kursuse lõpetamist alustas ta tööd juristi assistendina õigusbüroos.

Ta on spetsialiseerunud perekonnaõiguslike ning tööõiguslike vaidluste lahendamisele nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Samuti omab ta pikaajalisi kogemusi lepinguõiguse valdkonnas, sh lepingute koostamisel, sõlmimisel ning vaidluste lahendamisel.

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret PalloJuhtivpartner
Vandeadvokaat
Pankrotihaldur

piret.pallo@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele tsiviil- ja haldusasjades

Piret on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele tsiviil- ja haldusasjades. Piret on esindanud paljusid võlausaldajatest kui ka võlgnikest kliente ning osalenud aktiivselt seonduvates kohtumenetlustes, muu hulgas tööõigusealastes ja võlaõiguslikes vaidlustes. Piret on koostanud lugematul hulgal erinevaid menetlusdokumente, õiguslikke arvamusi, lepinguid ja muid dokumente. Lisaks eeltoodule on Piret nõustanud ja esindanud kliente nende isikliku elu õiguslike probleemide lahendamisel (abieluvaralepingud, ühisvara jagamine, laste ülalpidamine ja hooldusõigus), seega hõlmab tema kogemuste pagas suures osas ka perekonnaõigusealast nõustamist.

Vandeadvokaadina on Piret esindanud kliente mitmetes mahukates kohtuasjades, mh ka meediavaidlustes.

Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Tema tööd vandeadvokaadina lihtsustavad kogemused ja teadmised kriminaalasjade kohtueelsest menetlemisest politseis ja prokuratuuris.

Anu on nii prokurörina kui ka vandeadvokaadina osalenud edukalt nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus toimuvates menetlustes.