hero-img-1920x400-c-min

Tulumaksusoodustustega juriidiliste isikute nimekiri: mis ja milleks?

Eestis on kehtestatud mitmed maksusoodustused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele. Soodustusi ei anta aga mitte kõigile, vaid ainult neile organisatsioonidele, kes on seda taotlenud ning kes vastavad selleks kehtestatud nõuetele.

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi − nimekiri) kandmine toob kaasa soodustusi nii nimekirja kantud organisatsioonidele kui ka nimetatud organisatsioonidele annetajatele.

Nimekirja kantud organisatsioonile annetaval residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata nimekirja kantud ühingule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused. Seda siiski vaid tingimusel, et kingitusi ja annetusi ei arvata maha rohkem kui 5% maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.

Kui annetusi teeb juriidiline isik, siis nimekirja kantud ühingule annetuste ja kingituste tegemisel ei maksustata neid tulumaksuga summas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

  1. 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summa;
  2. 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasum.

Lisaks annetuste kogumise lihtsustamisele annab nimekirja kandmine ühingule ka mitmeid maksusoodustusi. Näiteks ei maksustata tulumaksuga nimekirja kantud ühingu väljamakseid seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega. Samuti võib nimekirja kantud ühing, kes teeb isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid, teha kalendrikuus tulumaksuvabalt seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses tema poolt samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

Juhul kui vastav tegevus on ühingu põhikirjaline eesmärk, võib nimekirja kantud ühing teha maksuvabalt ka annetusi ja kingitusi teisele nimekirja kantud ühingule, samuti anda füüsilisele isikule toimetulekuks materiaalset abi ning reklaami eesmärgil kaupu või osutada teenuseid, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

Nimekirja kandmine tähendab ka riigi tunnustust, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel.

Nimekirja kandmiseks peab ühing vastama järgmistele nõuetele:

  1. Ühing peab tegutsema avalikes huvides ning olema heategevuslik.
  2. Ühing ei tohi jagada oma vara või tulu ega anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
  3. Ühingu lõpetamise korral tuleb anda pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
  4. Ühingu halduskulud peavad vastama tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
  5. Ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

Kokkuvõttes on heategevuslikel ühingutel kindlasti mõistlik nimekirjaga liituda, sest see suurendab usaldusväärsust ja lihtsustab annetuste kogumist.

Avaldatud Raamatupidamisuudistes