hero-img-1920x400-c-min

Delovye Vedomosti palus LMP kommentaari seoses Hashflare’iga

DV palus lepingut hinnata sõltumatutel juristidel. LMP büroo juristi Päivi Margna sõnul on igasugune lepingu tüüptingimus tühine, kui see halvendab oluliselt lepingu teise poole positsiooni, rikub tõsiselt poolte õiguste ja kohustuste tasakaalu ning / või on sõnastatud nii üldisel viisil, et see muudab tulevased õigused ja kohustused ettearvamatuks.

Päivi Margna, LMP jurist:

Teenusetingimuste preambulis on kirjas, et ettevõte jätab endale õiguse muuta mis tahes lepingutingimust igal ajal ja kasutaja ise on kohustatud kontrollima, kas midagi on muutunud. Teenuse edasist kasutamist kliendi poolt loetakse uute tingimustega nõustumiseks. <…> See on tüüptingimus võlaõigusseaduse artikli 35 1. osa tähenduses.

Tüüptingimus on tühine (vastavalt võlaõigusseaduse artiklile 42), kui <…> kahjustab lepingu teist poolt ebamõistlikult – ennekõike juhul, kui õiguste ja kohustuste tasakaalu rikutakse tõsiselt.

Lepingu puhul, mille osaline on tarbija ( klientidega sõlmitud Hashflare leping peab neid täpselt tarbijateks – toim ), on ebamõistlikult kahjulik tüüptingimus tingimus, mis näeb ette õiguse <…> lepingu tingimusi ühepoolselt põhjuseta muuta, seaduses või lepingus täpsustatud (artikli 42 3. osa punkt 14).

Õiguskirjanduse andmetel, kui lepingu muutmise alused on tüüptingimustes toodud väga üldsõnaliselt ja seetõttu on võimatu ette ennustada, millisel juhul see või teine ​​õigus tekkida võib, siis ei pruugi selline ähmaselt sõnastatud tingimus olla lepingu osa.

Kõik ülaltoodu kehtib ka lepingu punkti 5.6 kohta. ( klausel, mille kohaselt jätab ettevõte endale õiguse muuta lepingu alguskuupäeva ja -tähtaega – toimetaja märkus ).

Tüüptingimuse tühisus ei tähenda, et kohe järgneksid õiguslikud tagajärjed. Lepingu tingimuse tühiseks tunnistamine on kohtu eesõigus.

Loe pikemalt: PostimehestÄripäevast või Delovye Vedomostist