hero-img-1920x400-c-min

Kas tööandja võib töötaja saata koroonatesti tegema?

Tööandja on kohustatud looma ja tagama töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt tervisele ohutu töökeskkonna ning tal on õigus vajadusel kehtestada õigusaktides ettenähtust rangemad nõuded. Advokaat Birje Kalmuse sõnul ei tähenda see siiski seda, et tööandja võiks nõuda koheselt kas maskide kandmist töökohal või testi tegemist töötajalt.

Koroonatesti vajaduse üle otsustab käesoleval hetkel kas perearst või nädalavahetusel ja pühadel perearsti nõuandeliini arst.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §12 järgi on ohutu töökeskkonna nimel tööandja ja töötaja kohustatud tegema koostööd, mistõttu oleks mõistlik ennekõike töötaja ja tööandja vahel kokku leppida, kuidas antud töökohas tagada ohutus ja millisel juhul peaks töötaja jääma kaugtööle, ennast testima või isikukaitsevahendit kasutama.

Advokaadibüroo LMP advokaat Birje Kalmuse sõnul on tööandjal küll teoreetiline võimalus töötajatelt koroonatesti tegemist nõuda, kuid see peaks asjaolusid arvestades olema proportsionaalne. “Võttes arvesse töötervishoiu ja tööohutusseadust, kuid ka bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, on tööandjal teoreetiline võimalus riskianalüüsi alusel ennetusabinõuna näha ette, et töötajad peavad ennast teatud tingimuste esinemisel testima. Selle kehtestamine aga eeldab riskianalüüsi läbiviimist ja meetme vajaduse tuvastamist. Samas tuleb tähele panna, et selline meede peaks olema viimane abinõu, kuivõrd see riivab tugevalt isiku põhiõigusi ning arvestama peab võimalusega, et perearst töötajat siiski testile ei suuna vaid otsustab, et töötaja peab jääma eneseisolatsiooni,” sõnas Kalmus.

Kalmus lisab, et tänases keerulises olukorras on esmaseks märksõnaks selgelt koostöö ja teineteise mõistmine. “Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja nii tööandjate kui töötajate mõistvat suhtumist ning arusaamist, milleks piirangud ja kohustused vajalikud on. Ühest küljest peab tööandja järgima, et esmajärjekorras seataks abinõud, mis koormavad töötajaid kõige vähem. Teisest küljest peab ka töötaja hindama oma tervist ning riski, mida ta tõbisena tööle minnes võtab,” lisas Kalmus.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et ilma riskianalüüsi läbiviimata ning seal vastava abinõu ettenägemiseta ei ole tööandjal õigust töötajalt nõuda koroonatesti tegemist. Samas on alati võimalik saavutada vastav kokkulepe tööandja ning töötaja vahel ja selle järgi talitada.

Artikkel ilmus ka Eesti Päevalehes ja Ärilehes.