hero-img-1920x400-c-min

Lapsepuhkuse kasutamisest

Lapsepuhkuse pikkuse ja hüvitamise põhimõtted on reguleeritud töölepingu seaduse §-s 63.

Lapsepuhkust antakse mõlemale töösuhtes olevale vanemale eraldi ja iga last arvestades. Kummalgi vanemal on iga 14-aastase ja noorema lapse kohta kogu perioodi peale kokku 10 lapsepuhkuse päeva (kahe peale kokku 20 päeva). Mida rohkem on peres alla 14-aastaseid lapsi, seda rohkem lapsepuhkuse päevi on vanemale ette nähtud. Siiski tuleb tähele panna, et kui vanemal on mitu last, on vanemal õigus kasutada kokku kõige rohkem 30 kalendripäeva lapsepuhkust ühes kalendriaastas.

Tegu on ühekordse puhkusega alates vanemapuhkuse lõppemisest kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. See tähendab, et lapsepuhkust ei ole võimalik võtta igal aastal 10 tööpäeva, vaid need päevad on võimalik välja võtta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.  Lapse 14-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapsepuhkust. Lapsepuhkuse eesmärgiks on anda töötajale vaba aega lapsega (või lastega) koos viibimiseks.

Lapsepuhkuse eest on õigus saada hüvitist. Hüvitise suuruseks on 50% perehüvitiste seaduse (PHS) alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest. Lapsepuhkuse kasutamisel makstav hüvitis ei või olla väiksem kui töölepingu seaduse § 29 lõikes 5 kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määr. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra arvutamiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega. Lapsepuhkuse hüvitisele ei ole õigust isikul, kellele makstakse samal perioodil vanemahüvitist PHS alusel. Hüvitise arvutamisele, määramisele ja maksmisele kohalduvad PHS § 7 lõige 2, §-d 39-42, § 46 lõige 1 ja § 464.

Kas nii ema kui isa saab võtta need 10 päeva lapsepuhkust?

Jah. Mõlemale töötavale lapsevanemale on lapsepuhkuse päevad ette nähtud. 10 lapsepuhkuse tööpäeva nii emale kui isale. Vanemad saavad lapse eest 20 tööpäeva lapsepuhkusest kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Mõlemal vanemal on õigus lapsepuhkust kasutada oma äranägemise järgi, seega ei pea üks vanem teise valikutest sõltuma. Vanemad saavad lapsepuhkust kasutada ka samal ajal.

Kas tööandja saab lapsevanemat suunata, millal ta tohib lapsepuhkuse päevi kasutada?

On mõistetav tööandja soov korraldada tööd ja kaitsta ennast ootamatuste vastu, suunates töötajat võtma lapsepuhkust tööandjale sobival ajal, aga kuna seaduse nõuetest kõrvalekaldumine on töötaja jaoks ebasoodsam, siis on selline suunamine või töökorralduslik reegel tühine. Võimalusel saab muidugi töötaja tööandjale vastu tulla ja planeerida lapsepuhkust ajale, mil see on ka kõige sobilikum tööandjale. Sel juhul saab tegemist olla mõlemapoolse kokkuleppega.

Millal peab töötaja puhkusesoovist teatama?

Kui lapsepuhkust puhkuse ajakavasse märgitud ei ole, kuid töötaja soovib seda kasutada 15 kalendripäeva või vähem päevi järjest, tuleb töötajal puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada. Kui vanem soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab töötaja sellest teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Töötajal ja tööandjal on võimalik kokku leppida, et töötajal on võimalik lapsepuhkuse kasutamisest ette teavitada ka lühemat etteteatamistähtaega järgides.

Kas tööandja võib keelduda talle mittesobival ajal töötajale neid päevi andmast?

Tööandja võib keelduda lapsepuhkuse andmisest vaid piiratud juhtudel:

  1. töötaja taotleb lapsepuhkust vabadel päevadel – lapsepuhkust saab võtta vaid töötaja tööpäevadel, seejuures ei ole tööpäeva määratlemisel tähendust asjaolul, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga.
  2. töötaja on märkinud puhkuse ajakavasse lapsepuhkuse, ent taotleb seda sotsiaalkindlustusametist hoopis teisel ajal – tööandja ei pea sellega nõustuma, sest ajakavasse kantud puhkusi saab muuta vaid poolte kokkuleppel;
  3. tööl tekib ettenägematu oluline töökorralduse hädavajadus, eelkõige kahju tekkimise oht (kohtupraktika kohaselt nt tööandja maksejõuetuse vältimine saneerimismenetluse korral);
  4. töötaja teatab puhkuse kasutamisest ette vähem kui seadus nõuab, s.o üldjuhul vähemalt 14 kalendripäeva, kuid erandjuhtudel vähemalt 30 kalendripäeva.

Seega, kui töötaja on lapsepuhkuse saamiseks avalduse esitamisel seadusest tulenevad nõuded täitnud, ei saa tööandja lapsepuhkuse andmisest keelduda.